Os servizos sociais municipais son o instrumento máis eficaz para garantir a atención as necesidades sociais de todo a poboación e previr a desigualdade. Os servizos sociais son o conxunto coordinado de prestacións, programas e equipamentos destinados a garantir a igualdade de oportunidades no acceso á calidade de vida e a participación social de todo a poboación, mediante intervencións que permitan o logro dos obxectivos.

Os programas que se levan a cabo nos servizos sociais son desenrolados por un equipo interdisciplinario de profesionais do ámbito social integrado por:

 • Director do centro social.
 • 2 traballadoras sociais
 • 1 educadora familiar
 • 1 auxiliar administrativa.

Este equipo profesional realiza a atención a cidadanía, facilitando o acceso das persoas e os recursos sociais existentes nas diferentes areas:

 • Dependencia
 • Maiores
 • Inclusión social
 • Diversidade funcional
 • Voluntariado
 • Migracións
 • Familia, infancia e xuventude
 • Mulleres
 • Comunidade.

Funcións dos servizos sociais comunitarios.
Segundo a lei 13/2008 de servicios sociais de Galicia no seu artigo 11 di que son función dos servizos sociais comunitarios básicos os seguintes:

 • Estudo e diagnóstico social da comunidade, que implica a detección e análise de necesidade e demandas, explícitas e implícitas, no seu ámbito de intervención.
 • A elaboración dun plan de intervención comunitario acorde coas necesidades detectadas ou anticipadas no diagnóstico social
 • A identificación de grupos de poboación e persoas socialmente vulnerables e a detención precoz de situación de risco ou desprotección para o desenrolo de actuación de carácter preventivo e de promoción social.
 • A atención das situación individuais e familiares, a información en relación coas demandas presentadas, o diagnóstico e a valoración técnica previa e a consecuente xestión do caso, que incluirá , cando sexa convinte, a derivación cara o recursos idóneo dentro do sistema galego de servizos sociais ou de outros sistemas de benestar, así como a asistencia, a orientación e , se é preciso, o acompañamento, no procedemento de acceso normalizado a outros recursos existentes.
 • A participación na xestión das prestación económicas e o seguimento dos correspondentes proxectos personalizados na intervención nos termos establecidos na normativa específica en materia de inclusión social.
 • A xestión do servizos de axuda no fogar, así como a participación na xestión das prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e a atención a dependencia, nos termos establecidos na normativa que resulte de aplicable.
 • A información , a orientación e o asesoramento de toda a poboación, facilitando o seu acceso os recursos sociais.
 • O fomento da participación activa da cidadanía mediante estratexias socieducativas que impulsen a solidariedade e a cooperación social organizada.
 • O mantemento actualizado do sistema de información de persoas usuarias.
 • A coordinación efectiva cos distintos sistemas de benestar e protección social que actúen no seu territorio, así como as entidades de iniciativa social autorizadas que poidan complementar a súa actuación
 • A cooperación con outras administración e poderes públicos na remisión de información precisa nos procedementos que correspondan na relación cos servizos sociais comunitarios e as persoas usuaria, sen prexuizo da observación das garantías establecidas na normativa sobre protección de datos de carácter persoal